Bogdan Mihaescu

Duminica Sf. Grigorie Palama

Între aceste două sărbători există o legătură profundă, iar rânduirea lor la începutul Sfântului şi Marelui Post dezvăluie semnificaţii adânci ale acestuia. Dacă temeiul zugrăvirii icoanelor este întruparea Fiului lui Dumnezeu, prin care Cel Nevăzut se face văzut, luând chip de rob, credinţa în vederea luminii dumnezeieşti se întemeiază pe faptul minunat al schimbării la faţă a Domnului. Fiul lui Dumnezeu, smerindu-Se sub chipul omului, îşi arată slava ucenicilor Săi, iar ucenicii contemplă cu ochi trupeşti, dar înduhovniciţi, slava lui Dumnezeu.

Întreaga lucrare dumnezeiască a venirii şi petrecerii Fiului lui Dumnezeu în lume are în vedere apropierea omului de Dumnezeu. Dumnezeu se pogoară într-atât încât se face asemenea omului, pentru a-1 câştiga pe om la asemănarea cu El, aşa cum spune Acatistul: „cu asemănarea chemând pe cel asemenea”. Trebuie săînţelegem, deci, cele două evenimente amintite, întruparea şi schimbarea la faţă a Domnului Iisus Hristos în perspectiva planului dumnezeiesc privitor la om. Sensul comun care se descoperă în aceste două momente este că nu numai sufletul, ci şi trupul omului participă la cunoaşterea lui Dumnezeu şi la împărtăşirea de El. Trupul omenesc devine trupul lui Dumnezeu şi aceluiaşi trup Dumnezeu îşi arată slava.

De ce sunt aceste sărbători aşezate la începutul Postului Mare? Am înţeles Duminica Ortodoxiei, a sărbătorii sfintelor icoane, ca pe o revărsare de luminăîn viaţa noastră, arătându-ne că postul curăţitor pentru suflet şi trup este calea noastră de transfigurare, pentru a ne îmbrăca în lumina învierii, asemenea sfinţilor din icoane. Duminica Sfântului Grigorie Palama întăreşte faptul căpostul înseamnă iluminare. În disputele cu umaniştii, care nu credeau decât într-o cunoaştere raţională a lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie Palama mărturiseşte că dobândirea lui Dumnezeu şi petrecerea cu El nu sunt cu putinţădacă omul nu se curăţeşte prin împlinirea poruncilor şi prin asceză. Cunoştinţa dobândită pe cale raţională nu este curăţitoare de patimi, de aceea Sfântul Grigorie Palama a mărturisit, urmând învăţăturii Sfinţilor Părinţi, că vederea duhovnicească începe prin curăţirea vieţii. Dacă Dumnezeu S-a arătat trupuluişi sufletului pentru ca acestea, unite, să-L poată cunoaşte, înseamnă că şi trupul şi sufletul trebuie să se curăţească împreună de toate întinăciunile pentru a-L vedea cu adevărat pe Dumnezeu şi nu închipuiri ale minţii omeneşti.

Aşa cum explică un părinte contemporan, în timpul primelor două săptămâni ale Postului Mare viaţa ascetică apare drept” o adevărată mărturisire dogmatică” (Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, Deisis, Sibiu, 2000, p. 330), pentru că postind mărturisim credinţa în întruparea şi schimbarea la faţă a Domnului, prin care Hristos a îndumnezeit trupul omenesc şi 1-a făcut părtaş slavei Sale.

Pagina 2 din 41234

Comentariile nu sunt permise.